Regulamin (tłymaczenie na język polski)

Spis treści

1. Zakres stosowania

2. Zawarcie umowy

3. Prawo do anulowania

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki wysyłki i dostawy

6. Zastrzeżenie praw własności

7. Gwarancja

8. Wykup kuponów kampanii

9. Wykup bonów upominkowych

10. Obowiązujące prawo

11. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki firmy Katarzyna Bussmann, prowadzące obrót w ramach „Naturally Honest Labs” (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej „Klientem”) i Sprzedawcą, a dotyczących wszystkich towarów i / lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Włączenie własnych warunków Klienta jest niniejszym wykluczone, chyba że inne warunki zostały uprzednio uzgodnione.

1.2 Niniejsze Warunki obowiązują dostawę towarów przedstawionych przez Sprzedawcę w jego katalogu drukowanym, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

1.3 W odniesieniu do zakupu i dostawy kuponów niniejsze Warunki mają zastosowanie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

1.4 „Konsument” zgodnie z niniejszymi Warunkami jest każdą osobą fizyczną zawierającą transakcję prawną w celu nie przypisanym ani działalności zawodowej, ani samozatrudnionej. „Podmiot gospodarczy” zgodnie z niniejszymi Warunkami jest dowolną osobą fizyczną lub prawną lub spółką osobową posiadającą zdolność prawną działającą w ramach wykonywania działalności zawodowej lub samozatrudnienia przy zawieraniu transakcji prawnej.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedającego, a jedynie służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Czyniąc to, po umieszczeniu wybranych towarów i / lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces zamawiania, a także klikając przycisk finalizujący proces zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktu na towary i / lub usługi zawarte w koszyku. Klient może również przesłać swoją ofertę Sprzedawcy pocztą elektroniczną.

2.3 W przypadku zamawiania towarów przedstawionych w katalogu drukowanym Sprzedawcy, Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej.

2.4 Sprzedawca może zaakceptować ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

•    przekazując pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej; o ile potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest decydujące, lub
•    dostarczając zamówiony towar do Klienta; o ile przyjęcie towaru przez klienta jest decydujące, lub
•    zwracając się do Klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Pod warunkiem, że zastosowanie ma kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy po raz pierwszy wystąpi jedna z wyżej wymienionych alternatyw. Jeżeli Sprzedawca nie zaakceptuje oferty Klienta w wyżej wymienionym okresie, uważa się, że odrzuca on ofertę, skutkiem czego Klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.5 Jeśli Klient wybierze „PayPal Express” przy składaniu zamówienia, przetwarzanie płatności jest obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal” ”). Obowiązują warunki korzystania z serwisu PayPal, które można obejrzeć pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.

W przypadku, gdy Klient nie ma konta PayPal, obowiązują warunki płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= en_US.

Jeśli Klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia, inicjuje on również polecenie płatności w systemie PayPal. W takim przypadku Sprzedający oświadcza, że akceptuje ofertę Klienta już w momencie, gdy Klient inicjuje transakcję płatniczą, klikając przycisk kończący proces zamawiania.

2.6 W przypadku zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza Sprzedawcy tekst umowy zostanie zapisany przez Sprzedawcę i zostanie przesłany Klientowi na piśmie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listu) po złożeniu przez Klienta zamówienia. Ponadto tekst umowy będzie przechowywany na stronie internetowej Sprzedawcy i może zostać znaleziony przez Klienta za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że Klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia.
2.7 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać błędy, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Funkcja powiększania przeglądarki w celu powiększenia wyświetlacza na ekranie może być skuteczną metodą lepszego rozpoznawania błędów.
Klient może skorygować wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłej funkcji klawiatury i myszy podczas procesu zamawiania elektronicznego, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces zamawiania.

2.8 Język angielski jest oficjalnym językiem zawartych umów.

2.9 Przetwarzanie zamówienia i kontaktowanie odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że podany przez niego adres e-mail dotyczący przetwarzania zamówienia jest poprawny, aby e-maile wysłane przez Sprzedawcę mogły zostać odebrane pod tym adresem. Klient odpowiada w szczególności za korzystanie z filtrów SPAM i za zapewnienie, aby wszystkie wiadomości e-mail wraz z przetwarzaniem zamówienia wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zaangażowane przez Sprzedawcę mogły zostać dostarczone.

 

3) Prawo do anulowania

3.1 Konsumenci mają prawo do anulowania zamówienia.

3.2 Szczegółowe informacje na temat prawa do anulowania zostały opisane w Polityce Zwrotów.

 

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu, podane ceny są cenami całkowitymi. Podatek od sprzedaży nie jest wymieniony, ponieważ Sprzedawca jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 19 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone oddzielnie w odpowiednim opisie oferty.

4.2 Płatności można dokonać za pomocą jednej z metod wymienionych w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeśli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin zapadalności.

4.4 Gdy płatności są dokonywane przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europa) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej „PayPal”) ”) Z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, które można zobaczyć pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

W przypadku, gdy klient nie ma konta PayPal, warunki dotyczące płatności bez konta PayPal będą skuteczne. Można je oglądać pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.5 Kiedy płatności są dokonywane przy użyciu metody płatności oferowanej przez Wirecard, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych checkoutportal Wirecard, Wirecard UK & Ireland Ltd, 1. piętro Ulysses House, Foley Street Dublin 1, Irlandia, do którego przekazujemy podane informacje podczas procesu zamówienia wraz z informacją o zamówieniu. Twoje dane zostaną przekazane wyłącznie do dostawcy usług płatniczych za pośrednictwem karty elektronicznej w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 (1) litera b PKBR. Twoje dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetworzenia płatności.

 

5) Warunki wysyłki i dostawy

5.1 Towary są wysyłane dopiero po zarejestrowaniu płatności przez Sprzedawcę, chyba że uzgodniono inaczej.

5.2 Towary są zazwyczaj dostarczane na trasie wysyłki i na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy wprowadzony przez Klienta w portalu transakcyjnym Sprzedającego.

5.3 W przypadku, gdy przypisana firma transportowa zwróci towar Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Klient skorzysta ze swojego prawa do anulowania zamówienia, jeżeli dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności niezależnych od Klienta lub jeśli Klient ma tymczasowo utrudnione otrzymanie oferowanych usług, chyba że Sprzedawca powiadomił Klienta o planowanej usłudze z rozsądnym wyprzedzeniem.

5.4 Jeżeli Klient sam odbierze towar, Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną, że towar jest dostępny do odbioru. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klient może odebrać towar w porozumieniu ze Sprzedawcą w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy. W takim przypadku koszty przesyłki nie będą naliczane.

5.5 Kupony zostaną dostarczone Klientowi w następujący sposób:

- e-mailem

 

6) Zastrzeżenie praw własności

Jeżeli Sprzedawca zapewnia dostawy z wyprzedzeniem, zachowuje tytuł własności do dostarczonych towarów, dopóki należna cena zakupu nie zostanie zapłacona w całości.

 

7) Gwarancja

7.1 W przypadku, gdy przedmiot zakupu posiada braki zastosowanie mają przepisy ustawowe.

7.2 Odbiegając od powyższego, dla Konsumentów, okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych dla towarów używanych wynosi jeden rok od dostawy towaru do Klienta. Skrócenie terminu przedawnienia nie ma zastosowania,

•    w przypadku produktu, który nie był używany zgodnie z jego zwykłym zastosowaniem do konstrukcji budynku i który był przyczyną wadliwości budynku,
•    w przypadku szkód powstałych w wyniku obrażeń zdrowia lub ciała, które wynikają z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę lub celowego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę użytkownika,
•    w przypadku innych szkód wynikających z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszającego obowiązki Sprzedającego lub celowego lub rażącego niedbalstwa naruszającego obowiązki przedstawiciela prawnego lub zastępczego przedstawiciela użytkownika,
•    jeśli Sprzedający w sposób nieuczciwy zataił wadę.
7.3 Klient proszony jest o powiadomienie spedytora o wszelkich oczywistych szkodach transportowych i odpowiednie poinformowanie Sprzedawcy. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta tego postanowienia nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia dotyczące wad.

 

8) Realizacja kuponów na kampanię

8.1 Kupony wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie, na określony okres ważności w kontekście działań promocyjnych, których Klient nie może zakupić (zwane dalej „kuponami na kampanię”), mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Sklepie Internetowym Sprzedającego i tylko we wskazanym okresie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii, jeśli takie ograniczenie wynika z warunków kuponu na kampanię.

8.3 Kupony na kampanię można zrealizować tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Realizacja w późniejszym okresie nie jest możliwa.

8.4 Na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kupon na kampanię.

8.5 Wartość towaru powinna odpowiadać co najmniej kwocie kuponu na kampanię. Sprzedawca nie zwraca środków pozostałych na kuponach.

8.6 Jeśli wartość kuponu na kampanię nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego w celu uiszczenia różnicy.

8.7 Wartość kuponu na kampanię nie może być odkupiona w gotówce i nie podlega oprocentowaniu.

8.8 Wartość kuponu na kampanię nie zostanie zwrócona, jeśli Klient, w kontekście swojego prawa do anulowania, zwróci towary zapłacone w całości lub częściowo przez kupon na kampanię.

8.9 Kupon na kampanię jest zbywalny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie nieznajomość braku prawa, niezdolności prawnej lub brakującego prawa do reprezentacji w odniesieniu do odpowiedniego właściciela.

9) Realizacja bonów upominkowych

9.1 Bony, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego (zwanego dalej „bonami podarunkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego, chyba że w kuponie określono inaczej.

9.2 Bony upominkowe i pozostałe na nim środki mogą zostać zrealizowane do 12 miesięcy od zakupu bonu upominkowego.

9.3 Bony upominkowe można zrealizować tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Realizacja w późniejszym okresie nie jest możliwa.

9.4 Przy pojedynczym zamówieniu można wykorzystać więcej niż jeden bon podarunkowy.

9.5 Bony upominkowe mogą być używane wyłącznie do zakupu towarów, a nie do zakupu innych bonów upominkowych.

9.6 Jeśli wartość bonu upominkowego nie wystarczy do realizacji zamówienia, Klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu zapłaty różnicy.

9.7 Wartość bonu podarunkowego nie może być odkupiona w gotówce i nie podlega oprocentowaniu.

9.8 Bon podarunkowy jest zbywalny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie nieznajomość braku prawa, niezdolności prawnej lub brakującego prawa do reprezentacji w odniesieniu do odpowiedniego właściciela.

 

10) Prawo właściwe

Prawo Republiki Federalnej Niemiec stosuje się do wszystkich stosunków prawnych między stronami z wyłączeniem przepisów regulujących międzynarodowy zakup rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

11) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

11.1 Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta jest punktem pozasądowych rozstrzygnięć sporów wynikających z umów sprzedaży online i umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami.

11.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani przygotowany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed alternatywnym podmiotem rozstrzygającym spory.

 

 

 

Copyright © 2018, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0) 89/130 1433 - 0 · Faks: +49 (0) 89/130 1433 - 60

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

 Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich

2. Vertragsschluss

3. Widerrufsrecht

4. Preise und Zahlungsbedingungen

5. Liefer- und Versandbedingungen

6. Eigentumsvorbehalt

7. Mängelhaftung (Gewährleistung)

8. Einlösung von Aktionsgutscheinen

9. Einlösung von Geschenkgutscheinen

10. Anwendbares Recht

11. Alternative Streitbeilegung

 

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Katarzyna Bussmann, handelnd unter "Naturally Honest Labs" (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Für Verträge über die Lieferung von Waren, die der Verkäufer in seinem Druckkatalog präsentiert, gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

1.3 Für Verträge über den Kauf und die Lieferung von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

1.4 “Verbraucher“ im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. „Unternehmer“ im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

 

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch per E-Mail gegenüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Bei Bestellung von Waren, die im Druckkatalog des Verkäufers aufgeführt sind, kann der Kunde sein Angebot über den Online-Shop oder per E-Mail einreichen.

2.4 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,

  • indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
  • indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder
  • indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.5 Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal Express“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Wählt der Kunde im Rahmen des Online-Bestellvorgangs „PayPal Express“ als Zahlungsart aus, erteilt er durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons zugleich auch einen Zahlungsauftrag an PayPal. Für diesen Fall erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem Zeitpunkt, in dem der Kunde durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons den Zahlungsvorgang auslöst.

2.6 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers angelegt hat.

2.7 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.

2.8 Für den Vertragsschluss steht die englische Sprache zur Verfügung.

2.9 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

 

3) Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

 

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen, da der Verkäufer Kleinunternehmer im Sinne des UStG ist. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen Angebotsbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt.

4.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

4.4 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.4 Bei Zahlung mittels einer von Wirecard angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Paymentdienstleister checkoutportal by wirecard, Wirecard UK & Ireland Ltd, 1st Floor Ulysses House,Foley Street Dublin 1, Ireland, an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung weitergeben. Ihre Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung mit dem Payment-Dienstleister checkoutportal by wirecard weitergegeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur, soweit dies für die Abwicklung der Zahlung tatsächlich erforderlich ist.

 

5) Liefer- und Versandbedingungen

5.1  Waren werden erst versendet, nachdem die Zahlung registriert wurde, sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

5.2 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.

5.3 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.

5.4 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

5.5 Gutscheine werden dem Kunden wie folgt überlassen:

- per E-Mail

 

6) Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

 

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.

7.2 Abweichend hiervon beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Waren ein Jahr ab Ablieferung der Ware an den Kunden. Die Verkürzung der Verjährungsfrist auf ein Jahr gilt jedoch nicht

  • für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,
  • für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, sowie
  • für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.

7.3 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

 

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen

8.1 Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können nur im Online-Shop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden.

8.2 Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich eine entsprechende Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt.

8.3 Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.

8.4 Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden.

8.5 Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges Restguthaben wird vom Verkäufer nicht erstattet.

8.6 Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden.

8.7 Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.

8.8 Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem Aktionsgutschein ganz oder teilweise bezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts zurückgibt.

8.9 Der Aktionsgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, der den Aktionsgutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat.

 

9) Einlösung von Geschenkgutscheinen

9.1 Gutscheine, die über den Online-Shop des Verkäufers käuflich erworben werden können (nachfolgend "Geschenkgutscheine"), können nur im Online-Shop des Verkäufers eingelöst werden, sofern sich aus dem Gutschein nichts anderes ergibt.

9.2 Geschenkgutscheine und Restguthaben von Geschenkgutscheinen sind bis zum Ende des zwölften Monates nach dem Jahr des Gutscheinkaufs einlösbar.

9.3 Geschenkgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.

9.4 Bei einer Bestellung können auch mehrere Geschenkgutscheine eingelöst werden.

9.5 Geschenkgutscheine können nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf von weiteren Geschenkgutscheinen verwendet werden.

9.6 Reicht der Wert des Geschenkgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen Zahlungsarten gewählt werden.

9.7 Das Guthaben eines Geschenkgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.

9.8 Der Geschenkgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber, der den Geschenkgutschein im Online-Shop des Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat.

 

10) Anwendbares Recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

 

11) Alternative Streitbeilegung

11.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

11.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

Copyright © 2018, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60

  

 
  • youtube
  • facebook
  • instagram

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

© 2020 by Naturally Honest Labs.

Lübecker Straße 52

10559 Berlin