RETURNS & REFUNDS

POLITYKA ZWROTÓW

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy:

Naturalnie Honest Labs zapewnia 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, jako przedłużenie zwykłych zasad zwrotu towaru i pieniędzy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu, powinieneś skontaktować się z nami w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Zwrócimy Ci pełną kwotę zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@naturallyhonestlabs.com, używając tematu „GWARANCJA 30 DNI” i podając numer zamówienia. Pieniądze zostaną ci zwrócone na konto, z którego zapłaciłeś w ciągu 10 dni roboczych.

 

Ta polityka obowiązuje wszystkie zamówienia z wyłączeniem bezpłatnych zamówień na próbki. Jeśli zamówienie obejmuje bezpłatną próbkę oprócz produktów płatnych, 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy obowiązuje. Gdy 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania, obowiązuje zwykła polityka zwrotów produktów i pieniędzy.
 

Podsumowanie procesu zwrotów:

1) Otrzymujesz towar

2) Decydujesz się na zwrot towaru (pamiętaj, że tylko nieotwarte towary w oryginalnym stanie mogą zostać zwrócone).

3) Masz 14 dni od dnia dostarczenia towarów do poinformowania Naturally Honest Labs, że zamierzasz je zwrócić.

4) Masz kolejne 14 dni od dnia, w którym powiadomiłeś nas o chęci zwrotu towaru, aby ten towar do nas wysłać. Będziemy ci bardzo wdzięczni, gdy zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu.

5) Po otrzymaniu zwróconego towaru sprawdzimy go i zwrócimy ci pieniądze w ciągu 14 dni.

Powyższe punkty są podsumowaniem procesu. Przeczytaj uważnie zasady anulowania poniżej.

 

Anulowanie zamówień (polityka zwrotów)

Konsumenci, tj. każdy działający w celach całkowicie lub głównie poza handlem, biznesem, rzemiosłem lub zawodem danej osoby, mają prawo do anulowania każdej umowy na następujących warunkach:

 

A. Instrukcje anulowania zamówień

 

 

Prawo do odwołania

 

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wygaśnie po upływie 14 dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Naturally Honest Labs, Lübecker Straße 52, 10559 Berlin, Deutschland, E-Mail: info@naturallyhonestlabs.com) o swojej decyzji anulowania tej umowy wyraźnym oświadczeniem (np. List wysłane pocztą lub e-mailem). Możesz użyć załączonego poniżej formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że prześlesz swoją wiadomość dotyczącą korzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

 

Skutki anulowania

 

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które pojawią się, jeśli wybierzesz rodzaj dostawy inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas) bez nieuzasadnionego opóźnienienia i nie później niż czternaście dni po dniu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli taka strata jest wynikiem obchodzenia się z towarem przez ciebie. Zwrot kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie poniesiesz opłat w wyniku zwrotu kosztów. Zastrzegamy sobie prawo, aby wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Powinieneś odesłać towar lub przekazać go nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o swoim odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz towary przed upływem okresu 14 dni. To ty ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 

Wykluczenie i / lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do anulowania

 

Prawo do odstąpienia przestaje być dostępne w przypadku umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zostaną one otwarte po dostawie.

 

Informacje ogólne

 

1) Prosimy zapobiec uszkodzeniu i zanieczyszczeniu towarów. Jeśli to możliwe, proszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. Jeśli to konieczne, użyj zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania zapewniającego odpowiednią ochronę przed potencjalnym uszkodzeniem podczas transportu.
2) Proszę nie zwracać towarów bez uiszczenia opłaty pocztowej.
3) Należy pamiętać, że powyższe ogólne informacje w punktach 1 i 2 nie są warunkiem wstępnym skutecznego wykonywania prawa do odwołania.

 

B. Formularz anulowania

 

Jeśli chcesz anulować tę umowę, wypełnij i prześlij ten formularz.

Katarzyna Bussmann
Naturally Honest Labs
Lübecker Straße 52
10559 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@naturallyhonestlabs.com

Niniejszym informuję, że anuluję moją umowę sprzedaży następujących towarów,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia  ____________ / otrzymane dnia  __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (konsumentów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli ten formularz jest zgłaszany na piśmie)

 

Copyright © 2018, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60

 

 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG

30 Tage Geld-zurück-Garantie:

Naturally Honest Labs bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie als Erweiterung der üblichen Widerrufsbelehrung. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sind, sollten Sie uns innerhalb von 30 Tagen nach Ihrer Bestellung kontaktieren. Wir erstatten Ihnen den vollen Betrag Ihrer Bestellung inklusive der Versandkosten. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an info@naturallyhonestlabs.com mit der Betreffzeile "30 DAY GUARANTEE" und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Wir werden Ihr Geld innerhalb von 10 Werktagen dem ursprünglichen Konto gutschreiben. 

Diese Richtlinie gilt für alle Bestellungen mit Ausnahme der kostenlosen Musterbestellungen. Sollte eine Bestellung zusätzlich zu den bezahlten Produkten eine kostenlose Probe enthalten, gilt die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Wenn die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie nicht gilt, gilt die übliche Widerrufsbelehrung.
 

Zusammenfassung des Rückgabe- und Erstattungsverfahrens:

1) Sie erhalten die Waren

2) Sie entscheiden sich für die Rücksendung der Waren (beachten Sie, dass nur ungeöffnete Waren in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden können).

3) Sie haben 14 Tage ab dem Tag, an dem die Waren an Sie geliefert wurden, um Naturally Honest Labs mitzuteilen, dass Sie beabsichtigen, diese zurückzugeben.

4) Sie haben weitere 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns Ihre Mitteilung gegeben haben, die Waren an uns zurückzusenden. Bitte versuchen Sie, sie in der Originalverpackung zurückzugeben.

5) Nach Erhalt der zurückgesandten Waren werden wir diese prüfen und Ihnen innerhalb von 14 Tagen zurückerstatten.

Die obigen Punkte sind die Zusammenfassung des Prozesses. Bitte lesen Sie sorgfältig die nachstehende Widerrufsbelehrung.

Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

A. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Naturally Honest Labs, Lübecker Straße 52, 10559 Berlin, Deutschland, E-Mail: info@naturallyhonestlabs.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Allgemeine Hinweise

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

B. Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück.

An

Katarzyna Bussmann
Naturally Honest Labs
Lübecker Straße 52
10559 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@naturallyhonestlabs.com

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________

________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

_________________________
Datum

(*) Unzutreffendes streichen

Copyright © 2018, IT-Recht-Kanzlei · Alter Messeplatz 2 · 80339 München
Tel: +49 (0)89 / 130 1433 - 0· Fax: +49 (0)89 / 130 1433 - 60

 

 
  • youtube
  • facebook
  • instagram

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

© 2020 by Naturally Honest Labs.

Lübecker Straße 52

10559 Berlin