Impressum

Company Name and Founder

Brand name: Naturally Honest Labs

Founder: Katarzyna Bussmann

Email and Phone Number

info@naturallyhonestlabs.com

+49 176 438 77 152

Address

Lübecker Straße 52

10559 Berlin

Germany

Please reload

Sprzedawca jest właścicielem małej firmy w rozumieniu UStG i nie ma obowiązku zgłaszania podatku VAT.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

Odpowiedzialny i.d.d. § 55 (2) RStV: Katarzyna Bussmann, Luebecker Strasse 52, 10559 Berlin

 

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności
Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszej strony została stworzona z wielką starannością. Nie możemy zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za treść tych stron zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawcy nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Odpowiedzialność za usunięcie lub zablokowanie korzystania z informacji na podstawie ogólnych przepisów prawnych pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność jest możliwa tylko od daty znajomości konkretnego naruszenia. Po powiadomieniu o takich naruszeniach usuniemy treść natychmiast.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli; dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te strony internetowe. Odpowiedni dostawca lub operator jest odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Witryny, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone w momencie łączenia pod kątem ewentualnych naruszeń, a nielegalne treści nie były obecne w momencie umieszczania linku na naszej stronie. Stała kontrola połączonych stron jest nieuzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniach natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie
Treści i inne prace na tych stronach podlegają niemieckim prawom autorskim. Powielanie, adaptacja, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora. Pliki do pobrania i kopie tych stron są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie są tworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich (w szczególności zawartość stron trzecich jest określona jako taka). Powiadom nas, jeśli dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, a my usuniemy treść natychmiast po powiadomieniu o wszelkich naruszeniach.

 

Quellenangaben:
Zastrzeżenie z eRecht24

The seller is a small business owner in the sense of the UStG and not obliged to report on VAT.

EU Commission online dispute resolution platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr

We are neither obligated nor willing to participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board.

Responsible i.S.d. Section 55 (2) RStV: Katarzyna Bussmann, Luebecker Strasse 52, 10559 Berlin

Disclaimer

Liability for Content
The content of our website was created with great care. We can’t take any guarantee for the accuracy, completeness and timeliness of the content. As a service provider we are responsible for the content of these pages according to § 7 paragraph 1 of the TMG. According to §§ 8 to 10 of the TMG we as service providers are not obliged to monitor transmitted or stored information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. Responsibility for the removal or blocking of the use of information under general legal provisions is unaffected. A liability is only possible from the date of knowledge of a specific infringement. Upon notification of such violations, we will remove the content immediately.

Liability for Links
Our site contains links to external websites over which we have no control; therefore we cannot accept any liability for these websites. The respective provider or operator is responsible for the content of the linked sites. The linked sites were checked at the time of linking for possible violations, and illegal content was not present at the time the link was set on our site. A permanent control of the linked pages is unreasonable without concrete evidence of a violation of law. Upon notification of violations, we will immediately remove such links.

Copyright
The content and other work on these websites are subject to German copyright. The reproduction, adaptation, distribution or any kind of exploitation outside the limits of copyright require the written consent of the respective author. Downloads and copies of these pages are only permitted for private, non-commercial use. Insofar as the content on this site is created by the operator, the copyrights of third parties are respected (in particular the content of third parties is identified as such). Please notify us should you become aware of any copyright infringement, and we will remove the content immediately upon notification of any violations.

Quellenangaben:
Disclaimer von eRecht24

  • youtube
  • facebook
  • instagram

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

© 2020 by Naturally Honest Labs.

Lübecker Straße 52

10559 Berlin